Skip navigation.
Domov

Publikacije

Dokumenti SJM, Echoraum in druge objave:

 


Toš, N., ured., Vrednote v prehodu X. Slovensko javno mnenje 2010-2016
Dokumenti SJM, FDV IDV, CJMMK in Wien, Echoraum 2016 / trda vezava / 585 strani / ISBN 978-961-235-802-0

Monografija N. Toš, Vrednote v prehodu X., Slovensko javno mnenje 2010–2016 predstavlja zaključni del knjižne zbirke, ki dokumentira temeljni sociološki empirični (longitudinalni) projekt slovenskega družboslovja: Slovensko javno mnenje. Projekt SJM je del nacionalnega programa. Knjiga je izšla v knjižni zbirki Dokumenti SJM, FDV IDV, ki predstavlja raziskovalno-publicistično spremljavo projekta SJM. V obdobju 1997–2015 je pod skupnim naslovom Vrednote v prehodu doslej izšlo devet zajetnih knjig, ki dokumentirajo celoten korpus empiričnih raziskav, ki potekajo od leta 1968 nepretrgano do danes. V doslej objavljenih devetih knjigah so tako objavljeni popolni prikazi in opisi dvainosemdesetih terenskih raziskav, oprtih na reprezentativne vzorce in ob uporabi anketne metode. V te raziskave je bilo vključenih okoli 140.000 prebivalcev Slovenije v okvirih najmanj 100 nacionalnih in 40 mednarodnih raziskovalnih projektov

V prvi del knjige je umeščenih deset dokumentov, ki posredujejo popoln vpogled v rezultate sedmih tematskih raziskav ISSP (2010-2016), dveh raziskav ESS (2012, 2014), meritve v okviru WVS (2011), dodatno pa še vpogled v dve meritvi v okviru raziskave nacionalna in mednarodna varnost, meritev tematske raziskave delo, družina itd.

V drugem delu knjige sta dva avtorska sestavka o vrednotenju socializma in kapitalizma (Rus/Toš) ter preseki skozi vrednotno orientacijo Slovencev v obdobju 2010–2016 (N. Toš). Tretje poglavje dokumentira 50 let programa SJM s sestavki: Beležke raziskovalca – udeleženca (1956–2016); dalje, s poskusom vsebinske, metodske in časovne umestitve raziskav SJM (Š. Zajšek ) in prikazom dokumenta za iskanje vsebin v vprašalnikih SJM (S. Švara); dodan je popoln pregled raziskav SJM v obdobju 1968–2016.

[ prenesite PDF ]

Toš, N., ured., Vrednote v prehodu IX. Iz zakladnice socioloških raziskav: Migracije Slovencev in socialna struktura jugoslovanske družbe 1973 - 1987
Dokumenti SJM, FDV IDV, CJMMK, 2014 / trda vezava / 577 strani / ISBN 978-961-235-700-9

Deveta knjiga Vrednote v prehodu izstopa iz skupnega okvira vseh predhodnih, ki jih označuje program SJM. V njej sta prikazani dve sociološki raziskavi, prva, ki zajame mednarodne migracije in vključenosti Slovencev in Slovenk v migracijske procese, in druga, ki obravnava probleme razredne/slojne (stratifikacijske) strukturiranosti »jugoslovanske« oz. nacionalnih družb republik in pokrajin SFRJ v sredini osemdesetih let. Gre za dva izjemno obsežna in pomembna sociološka raziskovalna projekta, usmerjena v krizne razmere in razsežja takratne jugoslovanske družbe. Migracijska raziskava je potekala pod delovnim naslovom »Slovenci v ZR Nemčiji« – in to v času množičnega odhajanja delavcev iz Slovenije v tujino. Skupina raziskovalcev (Klinar, Saksida, Toš) je vodila raziskavo v obdobju 1973–1987; na osnovi raziskave je bila izpisana obsežna literatura. Raziskava Socialne strukture slovenske družbe pa je potekala v osemdesetih letih, vodila jo je skupina raziskovalcev iz vseh republik in pokrajin bivše Jugoslavije; z obsežnim standardiziranim vprašalnikom je bilo v raziskavo vključenih skupaj 15.976 respondentov v okviru reprezentativnih vzorcev vseh republik in pokrajin. Potek analitičnega dela na raziskavi je bil prekinjen zaradi razpada države. 

 [ prenesite PDF ]

Mirjana Ule, Brina Malnar, Slavko Kurdija: Health and Medicine in Transition « Nazaj

Obseg: 210 strani / vezava: trda / leto izida: 2014 / ISBN 978-3-901941-44-3

Knjiga želi pozornost domače in tuje javnosti usmeriti na 30 let dolgo časovno vrsto zdravstvenih kazalnikov s katerimi razpolagajo avtorji in so dostopni v okviru raziskave Slovensko javno mnenje. Središčna tema je sociološka obravnava samoocene zdravja kot poglavitnega empiričnega kazalnika. S tem pa odpira tudi aktualno vprašanje uspešnosti sistema socialne varnosti v Sloveniji v zadnjih tridesetih letih, še posebej pri zagotavljanju cilja enekega dostopa do zdravstvenih uslug. Z drugimi besedami, avtorje zanima, v kolikšni meri se socialne neenakosti v Sloveniji odražajo tudi kot neenakosti v zdravju. Monografija ponuja tudi empirično podprt pregled sodobnih teoretičnih razprav vezanih za področje socialne medicine ter tematizira razredno in spolno določene okvire medikalizacije vsakdanjega življenja in družbene učinke farmacevtske industrije.

 

 

Toš, N., ured., Vrednote v prehodu VIII. Slovensko javno mnenje 1991-2011
Dokumenti SJM, FDV IDV, CJMMK, 2014 / trda vezava / 658 strani / ISBN 978-961-235-675-0

Projekt Vrednote v prehodu, ki izhaja od leta 1997 in je dospel do osme knjige; predstavlja rezultate longitudinalnega raziskovanja SJM 1968–2014 in njegove vključitve v prostor mednarodnega primerjalnega raziskovanja. Knjiga VP VIII. prikazuje in dokumentira pet mednarodnih, srednje- in vzhodnoevropskih primerjalnih raziskav v polju proučevanja vrednot v družbah v tranziciji, posega pa tudi v religiološko polje in na področje proučevanja kvalitete življenja.

Gre za izvirno operacionalizirane teme in ustrezne raziskave v velikem številu sodelujočih držav, na osnovih katerih je nastal širok nabor analiz in publikacij v angleščini nemščini in nacioanlnih jezikih sodelujočih držav.

[ prenesite PDF ]

Karl H. Müller / Niko Toš: Towards a New Kind of Social Science Social Research in the Context of Science II and RISC-Societies
Obseg: 259 strani / vezava: trda, šivana / leto izida: 2012 / ISBN 978-961-235-609-5

This volume compiles a series of jointly produced articles by the two authors which are partly new and partly already published. Three general themes can be specified which lie at the heart of this book.
The first major theme focuses on an ongoing phase transition in the overall science landscapes from a traditional configuration under the name of Science I to an emergent ensemble under the heading of Science II. The second large topic discusses the impact of the transition from Science I to Science II for empirical social research, especially for survey research. The impact of Science II for survey research is being discussed especially with the help of data from the European Social Survey (ESS). The third focus of the book introduces the notion of RISC-societies (Rare Incidents, Strong Consequences) as a general evolutionary framework for societal analyses and the wider implications for empirical social research.
These three major issues seem even at second glance sufficiently interesting, diversified and relevant to be analyzed in a special volume.

[ prenesite PDF ]

Toš, N., ured., Vrednote v prehodu VII. Slovensko javno mnenje 1991-2012
Dokumenti SJM, FDV IDV, CJMMK, 2013 / trda vezava / 844 strani / ISBN 978-961-235-615-6

Gre za sedmo knjigo projekta Vrednote v prehodu, ki vsebuje popolno dokumentacijo družboslovnih empiričnih raziskav v programu SJM za obdobje 1991-2012. Vsebuje originalne vprašalnike s popolnim pregledom rezultatov; knjigi je dodan pregled ponavljanih vprašanj, stvarno kazalo ter seznam avtorjev in sodelavcev po projektih. Knjiga je namenjena družboslovcem, raziskovalcem in učiteljem in odpira dostop do izvirnih datotek v Arhivu družboslovnih podatkov FDV.

[ prenesite PDF ]

Toš, N., ured., Vrednote v prehodu VI. Slovensko javno mnenje 1992-2011
Dokumenti SJM, FDV IDV, CJMMK, 2013 / trda vezava / 593 strani / ISBN 978-961-235-609-5

Gre za šesto knjigo projekta Vrednote v prehodu, ki vsebuje popolno dokumentacijo družboslovnih empiričnih raziskav v programu SJM za obdobje 1992-2011. Vsebuje originalne vprašalnike s popolnim pregledom rezultatov; knjigi je dodan pregled ponavljanih vprašanj, stvarno kazalo ter seznam avtorjev in sodelavcev po projektih. Knjiga je namenjena družboslovcem, raziskovalcem in učiteljem in odpira dostop do izvirnih datotek v Arhivu družboslovnih podatkov FDV.

[ prenesite PDF ]

Toš/Müller, ured., Primerjalno družboslovje, Metodološki in vsebinski vidiki

Dokumenti SJM, FDV IDV, CJMMK, 2011 / broširano / 444 strani / ISBN 978-961-235-440-4

Cena: 20 EUR

Lučka Kajfež-Bogataj, Karl H. Müller, Ivan Svetlik, Niko Toš (eds.), Modern RISC-Societies - Towards a New Paradigm for Societal Evolution
Edition Echoraum, Vienna, 2010 / trda vezava / 569 strani / ISBN 978-3-901941-23-8
Cena: 29,90 EUR.

Knjiga je nastala kot rezultat transdisciplinarnega mednarodnega okoljskega programa Univerze v Ljubljani (Rare Incidents – Strong Consequences). Predstavlja odziv skupine naravoslovcev in družboslovcev na izrazit problem sodobnih družb. Ponuja zgodovinski oris problematike RISC in iztočnice za oblikovanje teoretskih perspektiv o družbenem razvoju. Nakazuje prepletanje naravnih in družbenih procesov in odpira poglede na vprašanje ranljivosti sodobnih družb in delovanje njihovih kontrolnih regulacij. Sodobne družbe se razvijajo v razmerah visoke nestabilnosti in ranljivosti, zato je potreben nenehen premislek o pogojih in možnostih nadaljnjega razvoja. Dan je poudarek na povezanosti glavnih razvojnih dimenzij, tudi če se zdi, da so medsebojno neodvisne. To se izraža v razmerju med globalizacijo kot splošno značilnostjo razvoja svetovnih družb, s prenosljivostjo naravnih virov (okolje, surovine, voda, zrak) v prihodnost in z RISC procesi, ki se na lokalni in globalni ravni (lahko) uprejo večini katastrofalnih in negativnih vplivov redkih dogodkov. Med avtorji in uredniki so imena evropsko in nacionalno uglednih naravoslovcev in družboslovcev.

Toš, N., ured., Vrednote v prehodu V. Slovensko javno mnenje 2002-2012
Dokumenti SJM, FDV IDV, CJMMK, 2012 / trda vezava / 578 strani / ISBN 978-961-235-590-6

Gre za peto knjigo projekta Vrednote v prehodu, ki vsebuje popolno dokumentacijo družboslovnih empiričnih raziskav v programu SJM za obdobje 2002-2012. Vsebuje originalne vprašalnike s popolnim pregledom rezultatov; knjigi je dodan pregled ponavljanih vprašanj, stvarno kazalo ter seznam avtorjev in sodelavcev po projektih. Knjiga je namenjena družboslovcem, raziskovalcem in učiteljem in odpira dostop do izvirnih datotek v Arhivu družboslovnih podatkov FDV.

[ prenesite PDF ]

 

Niko Toš, Karl H. Müller et al. (eds.), Three Roads to Comparative Research: Analytical, Visual and Morphological

Edition Echoraum, Vienna, 2009 / trda vezava / 536 strani / ISBN 978-3-901941-17-7
Cena: 29,90 EUR.

Knjiga, ki sta jo zasnovala in uredila K. H. Müller in N. Toš, predstavlja splošen pregled komparativnega raziskovanja in vpogled v tri načine komparativne analize. Prvi, že uveljavljen, je osredotočen na raven statistične analize ter primerjalne opise in interpretacijo dobljenih rezultatov. To je tradicionalni način komparativnega raziskovanja, ki temelji na analizi mikrodružbenih podatkov in je v knjigi prikazan v prvih sedmih sestavkih. Drugi način komparativnega raziskovanja poteka kot preobrazba primerjalnih podatkov v vizuelne vzorce, s katerimi upravlja kompetenten raziskovalec. Služijo lahko kot hevristična osnova pri oblikovanju hipotez in sestavnih delov teorij; statistično metodo nadomeščajo kompleksni interaktivni podatkovni vzorci. Tretji način komparativnega raziskovanja temelji na podmeni, da je mogoče analizirati navidez povsem neprimerljive podatke; prikazane so nekatere možnosti komparativne analize znotraj konteksta neprimerljivih nizov podatkov. Poleg avstrijskih in slovenskih avtorjev v knjigi nastopajo še češki, poljski, madžarski in angleški avtorji. Vse v knjigi prikazane analize temeljijo na rezultatih Evropske družboslovne raziskave, ESS 2002–2006. 

Toš, N., ured., Vrednote v prehodu IV. Slovensko javno mnenje 2004–2009
Dokumenti SJM, FDV IDV, CJMMK, 2009 / trda vezava / 806 strani / ISBN 978-961-235-377-3
Cena: 58,42 EUR.

Knjige Vrednote v prehodu I.–IV. dokumentirajo štiri desetletja sociološkega empiričnega raziskovanja v okviru projekta Slovensko javno mnenje (SJM). Zadnja knjiga prikazuje rezultate raziskav, ki so potekale med leti 2004 in 2009.

Pomemben del raziskav SJM je povezan z mednarodnimi projekti kot so Svetovna in Evropska raziskava vrednot, Evropska družboslovna raziskava itd. To dejstvo je še posebej pomembno, saj odslikava stanje duha v Sloveniji v primerjavi z Evropo in svetom – in to v času, ko smo vstopali v Evropsko unijo. Mednarodne primerjave so strokovnjakom in politikom omogočale zanesljivo krmarjenje procesov vključevanja Slovenije v EU. Še bolj pomembno pa je dejstvo, da gre za sosledje raziskav, ki beležijo spremembe javnega mnenja v slovenski javnosti za obdobje zadnjih štirih desetletij. To omogoča uvid v to, kako se je kazala družbena kriza in kako so se menjavale vrednote posameznikov v času, ko se je bistveno spreminjala narava slovenske družbe in ko se je oblikovala samostojna slovenska država.

Redke so družbe, ki imajo tako bogato in zanesljivo empirično dokumentacijo o svoji nedavni preteklosti, ki omogoča oblikovanje samopodobe in s tem tudi samozavedanje v širšem evropskem prostoru.

[ prenesite PDF ]

Matej Kovačič, Nadzor in zasebnost v informacijski družbi
2006 / št. strani: 266 / broširano / ISBN 961-235-242-9 / Znanstvena knjižnica

Avtor v knjigi obravnava problem zasebnosti in nadzora na internetu ter vpliva tehnologije na spreminjanje meje med javnim in zasebnim, pri čemer izhaja iz teorij Habermasa, Arendtove, Benthama in Foucaulta. V nadaljevanju se ukvarja s pravico do zasebnosti ter primerja razvoj in obseg te pravice v ZDA in v Evropi.
Obravnava tudi problematiko tehnologije za zaščito elektronske zasebnosti, kriptografijo in sicer od začetkov pred približno 4000 leti do pojava javno dostopne kriptografije v 60. letih 20. stoletja. Pri tem avtor analizira tudi poizkuse omejevanja kriptografije s strani državnih organov ter nastanek gibanja za elektronsko zasebnost.
Na koncu avtor skuša odgovoriti na vprašanje, ali je internet “tehnologija svobode”, kot so nekateri verjeli v začetku 90. let 20. stoletja, ali pa je panoptičnost že vgrajena v internet. V iskanju odgovora na to vprašanje opisuje številne konkretne primere tehnologij za nadzor interneta, del knjige pa je posvečen tudi nadzoru nad internetom v Sloveniji.

Veljko Rus, Niko Toš, Vrednote Slovencev in Evropejcev
Dokumenti SJM, FDV IDV, CJMMK, 2005 / trda vezava / 461 strani / ISBN 961-235-200-3
Cena: 33,38 EUR.

Avtorja prikazujeta vrednote Slovencev, ki so jih odkrile ankete SJM in se nanašajo na ključna področja človekovega življenja, kot so delo, kakovost življenja, družina, socialna država, civilna družba, vera, politika in država, pa tudi druga. Po osamosvojitvi se je Slovenija pridružila evropski raziskavi vrednot. Prikazujeta vrednostno identiteto Slovencev v evropskem in svetovnem kulturnem in civilizacijskem okolju. Z vključevanjem Slovenije v Evropsko unijo si Slovenci znova oblikujemo svoje mesto v evropskem kulturnem prostoru. Kako se bomo umestili, ni odvisno samo od ekonomskih potencialov in politične stabilnosti Slovenije, ampak tudi od kulturne stopnje in vrednotne usmeritve, s katerima vstopamo v EU. Knjiga "Vrednote Slovencev in Evropejcev" je doslej najbolj celovita primerjava kulturnih vrednot med Slovenci in prebivalci iz izbranih štirinajstih evropskih držav. Primerjava se namreč nanaša na kvaliteto življenja in dela, na odnos do civilne družbe in socialne države, na odnos do družine, do vere in vpliv vernosti na izražanje vrednot, na odnos do politike nasploh, do demokracije in zaupanja v institucionalni sistem itd. Omenjene primerjave temeljijo na kvalitetnih podatkih iz Svetovne in Evropske raziskave vrednot v letih 1992, 1995 in 1999, v katerih je sodelovala tudi Slovenija. Knjiga je namenjena vsem tistim strokovnjakom in politikom, ki so vključeni v procese integracije Slovenije v Evropsko unijo, pa tudi vsem tistim posameznikom, ki jih zanima vrednotni avtoportret Slovencev v luči evropskih kultur.
Vsebina knjige: 1. Kakovost življenja; 2. Socialna država; 3. Civilna družba; 4. Postmoderna in postmaterializem; 5. Družinska skupnost in zakonska zveza; 6. Vera in vrednote; 7. Politika; 8. Demokracija kot vrednota; 9. Zaupanje v institucije sistema; 10. Pregled in primerjava izsledkov treh raziskav vrednot (WVS/SJM 1992, 1995, 1999). V prilogi knjige so tabele, viri ter imensko in stvarno kazalo.

Malnar B., Bernik I., ured., S Slovenkami in Slovenci na štiri oči. Ob 70-letnici sociologa Nika Toša
Dokumenti SJM, FDV IDV, CJMMK, 2004 / trda vezava / 377 strani / ISBN 961-235-178-2
Cena: 29,21 EUR.

Knjiga je nastala ob 70-letnici sociologa dr. Nika Toša, ki vse od začetka vodi raziskave Slovensko javno mnenje. Vključenih je veliko člankov različnih avtorjev, ki delujejo na področju empiričnega raziskovanja javnega mnenja. Druga polovica osemdesetih let je bila obdobje najbolj neposredne politične angažiranosti raziskovalnega projekta, saj je bil to čas, ko je slovenska politika začela iskati svojo primarno oporo v javnosti. V tem obdobju so bila anketirancem zastavljena številna vprašanja o njihovem odnosu do dveh temeljnih procesov v tedanji slovenski družbi – do demokratizacije političnega sistema in samostojnosti Slovenije. Izsledki raziskav Slovenskega javnega mnenja so bili takrat pomembna podlaga za sprejemanje političnih odločitev. Z ugotavljanjem korenitih sprememb v slovenski družbi so te raziskave vsaj posredno vplivale tudi na dinamiko teh sprememb in načine njihovega usmerjanja. Toda tedanje raziskave niso bile pomembne le zaradi svoje politične relevantnosti, ampak so z natančnim merjenjem javnega razpoloženja omogočile temeljit vpogled v številne vidike kulturnih in političnih procesov v prelomnih časih. Zato so njihovi izsledki še vedno eden od nepogrešljivih virov za proučevanje spreminjanja slovenske družbe.
Poglavja in avtorji. Družba, politika, blaginja: Odpiranje v svet v zavesti Slovencev, Mobilnost in identifikacija v prostoru tokov (Zdravko Mlinar, Janez Štebe); Državljanstvo, (nacionalna) identiteta ter odnos do tujcev (Mitja Hafner-Fink); Slovenija na presečišču vrednostnih geografij (Vlado Miheljak);Vrednotne delitve v luči političnih izbir (Slavko Kurdija);Vrednotenje pomena politike in problem nizkega zaupanja v slovenskem prostoru (Brina Malnar); Tri ravni socialnega kapitala v Sloveniji (Hajdeja Iglič); Slovensko javno mnenje, povej, kdo srečen v deželi je tej! (Ivan Bernik); Kakovost življenja v razširjeni Evropi (Samo Uhan); Družina, spol, vernost: Zasebnost, družina, starševstvo (Mirjana Ule, Metka Kuhar); Brezbožni in srečni, A/teizem in srečnost v medevropskih primerjavah (Marjan Smrke); Spol in religioznost (Sergej Flere); Spolna neenakost kot (ne)samoumevna značilnost sodobne slovenske družbe (Maca Jogan); Okolje – naravno, poklicno, mednarodno: Nekaj pripomb k sociološkim vprašanjem okolja in okoljskih vrednot (Pavel Gantar); Javno mnenje o okolju (Drago Kos); Vrednote v organizacijah (Ivan Svetlik); Izzivi javnomnenjskega raziskovanja odnosa med državljani in nacionalno-varnostnim sistemom; (Ljubica Jelušič, Vinko Vegič); Novejša zgodovina Slovencev v ogledalu raziskave SJM (grafična priloga). Knjiga ima imensko in stvarno kazalo ter predstavitev avtorjev.

Toš, N., Müller, eds., Political Faces of Slovenia. Political Orientations and Values at the End of the Century.
Outlines Based on Slovenian Public Opinion Surveys Edition Echoraum Wien, 2005 / trda vezava / 453 strani / ISBN 3-901941-11-8
Cena: 29,21 EUR.

Knjiga je namenjena družboslovcem v Evropi in svetu. Skupina avtorjev iz kroga SJM (I. Bernik, B. Malnar, V. Miheljak, J. Štebe, M. Hafner-Fink, S. Uhan, M. Jogan, P. Gantar, S. Kurdija, M. Kovačič, T. Volf in N. Toš) ter iz dunajskega Wisdom, podaja na osnovi analize empiričnih raziskav in primerjalnih analiz poglede na pomembna razsežja sodobne slovenske družbe.

Toš, N., ured., Paberkovanje po vrednotah
Dokumenti SJM, FDV IDV, CJMMK, 2005 / broširano / 238 strani / ISBN 961-235-197-X
Cena: 13,77 EUR.

V knjigi je zbranih več monografskih študij, ki slonijo na datotekah mednarodnih raziskav o vrednotah. Prva (T. Volf) od študij obdeluje probleme ekvivalentnosti v primerjalnem raziskovanju religioznosti, druga (K. H. Müller, N. Toš, D. Ringler) raziskuje nove neenakosti v sodobnih družbah tveganja, tretja (I. Bernik, B. Malnar) analizira stališča o vlogi države v enajstih postsocialističnih družbah, četrta (T. Volf, M. Kovačič, N. Toš) preiskuje podporo vladi z vidika njene uspešnosti, peta (N. Toš) pa analizira izbrane preseke iz analize evropske raziskave vrednot.

Toš, N., ured., Vrednote v prehodu III. Slovensko javno mnenje 1999-2004
Dokumenti SJM, FDV IDV, CJMMK, 2004 / trda vezava / 641 strani / ISBN 961-235-098-1
Cena: 45,9 EUR.

Gre za tretjo knjigo projekta Vrednote v prehodu, ki vsebuje popolno dokumentacijo družboslovnih empiričnih raziskav v programu SJM za obdobje 1999-2005. Vsebuje originalne vprašalnike s popolnim pregledom rezultatov; knjigi je dodan pregled ponavljanih vprašanj, stvarno kazalo ter seznam avtorjev in sodelavcev po projektih. Knjiga je namenjena družboslovcem, raziskovalcem in učiteljem in odpira dostop do izvirnih datotek v Arhivu družboslovnih podatkov FDV.

[ prenesite PDF ]

Slavko Kurdija, Družbene identitete in pomen potrošnje
2000 / št. strani: 168 / broširano / ISBN 961-235-055-8 / Znanstvena knjižnica

Osnovni namen knjige je tematizirati sociologijo potrošnje kot enakovredno disciplino sociološke teorije. Avtor analizira oblikovanje družbenih identitet v pogojih postmoderne. Izhodiščna teza naloge je, da se nove družbene identitete oblikujejo in reproducirajo s širšega, predvsem kulturno simboličnega področja družbenih procesov. Fenomen potrošnje analizira skozi 4 temeljne topike: potrošnjo kot splošni problemski topos sodobne sociologije, družbeno dimenzijo potrošnje, fenomen okusa in individualno dimenzijo potrošnje.

[ prenesite PDF ]

Toš, N., ured., Vrednote v prehodu II. Slovensko javno mnenje 1990-1998
Dokumenti SJM, FDV IDV, CJMMK, 1999 / trda vezava / 939 strani / ISBN 86-80227-97-8
Cena: 62,59 EUR.

Gre za drugo knjigo projekta Vrednote v prehodu, ki vsebuje popolno dokumentacijo družboslovnih empiričnih raziskav v programu SJM za obdobje 1990-1998, torej obdobje tzv. tranzicije slovenske družbe. Vsebuje originalne vprašalnike s popolnim pregledom rezultatov; knjigi je dodan pregled ponavljanih vprašanj, stvarno kazalo ter seznam avtorjev in sodelavcev po projektih. Knjiga je namenjena družboslovcem, raziskovalcem in učiteljem in odpira dostop do izvirnih datotek v Arhivu družboslovnih podatkov FDV.

[ prenesite PDF ]

Toš, N., ured., Vrednote v prehodu I. Slovensko javno mnenje 1968-1990
Dokumenti SJM, FDV IDV, CJMMK, 1997 / trda vezava / 840 strani / ISBN 86-80227-73-0
Cena: 58,42 EUR.

Gre za prvo knjigo projekta Vrednote v prehodu, ki vsebuje popolno dokumentacijo družboslovnih empiričnih raziskav v programu SJM za obdobje 1968-1990. Knjiga predstavlja pomemben družboslovno zgodovinski prikaz, saj prikaže vse empirične raziskave v programu SJM v času od ustanovitve CJMMK (1966) do prvih demokratičnih volitev v Sloveniji 1990. Knjiga vsebuje originalne vprašalnike s popolnim pregledom rezultatov; knjigi je dodan pregled ponavljanih vprašanj, stvarno kazalo ter seznam avtorjev in sodelavcev po projektih. Knjiga je namenjena družboslovcem, raziskovalcem in učiteljem in odpira dostop do izvirnih datotek v Arhivu družboslovnih podatkov FDV.

[ prenesite PDF ]

Toš, N., Bernik, I. ured., Demokracija v Sloveniji - Prvo desetletje
Dokumenti SJM, FDV IDV, CJMMK, 2002 / broširano / 264 strani ISBN 961-235-094-9
Cena: 17,53 EUR.

Skupina avtorjev (V. Miheljak, N. Toš, M. Tomšič, M. Makarovič, A. Kramberger, I. Bernik, S. Uhan, B. Malnar, J. Štebe, M. Hafner-Fink) prikazuje in analizira potek demokratizacije slovenske družbe po devetdesetih letih na osnovi mednarodno primerjalnih raziskav s posebnim poudarkom na raziskavi Demokratizacija v srednjeevropskih in vzhodnoevropskih državah, SJM 1991/1 in 1999/1. Knjigi je dodan popoln pregled omenjene raziskave in izbor literature o postsocialističnih spremembah ter stvarno in imensko kazalo.

Toš, N., Miheljak V., eds., Slovenia Between Continuity and Change 1990-1997
WZB Founding Elections in Eastern Europe Edition Sigma, Berlin, 2002 / broširano / 244 strani / ISBN 3-89404-223-0
Naprodaj v tujini.

Knjiga je izšla v okviru projekta Founding Election in Eastern Europe, ki je potekel pod vodstvom Hans-Dieter Klingemanna iz Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Skupina avtorjev (H. D. Klingemann, C. L. Taylor, N. Toš, V. Miheljak, D. Fink-Fafner, D. Zajc, M. G. Antič, M. Cerar, S. Kurdija) prikazuje in analizira poteke volitev v Sloveniji od leta 1990 do 1997. Dodani so pregledi volilnih izidov in Zakon o volitvah.

Toš, N., Mohler P., Malnar B., ed., Modern Society and Values. A Comparative Analysis Based on ISSP Project
ZUMA Mannheim, FSS University of Ljubljana, 1999 / broširano / 387 strani / ISBN 961-235-028-0
Razprodano.

V knjigi je vključenih 15 prispevkov dvajsetih raziskovalcev iz mednarodnega družboslovnega omrežja (International Social Survey Programme), med njimi pet slovenskih. Obravnavane teme: nacionalne razlike in nacionalne identitete; razumevanje razrednih konfliktov, pogledi na obdavčevanje in redistribucijo v socialno demokratskih in liberalnih sistemih, percepcija in legitimizacija dohodkovnih razlik, socialne neenakosti v procesu tranzicije, sistemske in kulturne determinante spolnih vlog; predstave o moderni družini, religioznost v Sloveniji, merjenje religioznosti v mednarodnih raziskavah, razlike v religioznosti med Poljsko in Slovenijo, industrializacija in vpliv na okolje, itd.

Kaase M, Newton, K., Zaupanje v vlado in Toš, N., Zaupanje Slovencev v demokratični sistem
Liberalna akademija in Znanstvena knjižnica FDV, Ljubljana 1999 / broširano / 362 strani / ISBN 961-90301-5-X
Cena: 10,43 EUR.

Knjiga je prevod sintetičnega, petega dela velikega evropskega raziskovalnega projekta Beliefs in Government, ki je potekel pod vodstvom Maxa Kaaseja in Kenetha Newtna. Vseh pet knjig je izšlo pri Založbi Oxford University Press. V drugem delu knjige je prikaz in analiza (N. Toš) rezultatov slovenskih raziskav o odnosu Slovencev do demokratičnega sistema.

Toš, N., Malnar B., ured., Družbeni vidiki zdravja. Sociološka raziskovanja odnosa do zdravja in zdravstva
Dokumenti SJM, FDV IDV, CJMMK, 2002 / broširano / 239 strani / ISBN 961-235-110-4
Cena: 16,69 EUR.

Knjigo sestavlja pet prispevkov avtoric in avtorjev (B. Malnar, N. ÄŒernigoj Sadar, K. H. Müller, G. Nemeth, N. Toš), ki se pri svojem raziskovalnem delu ukvarjajo s tematikami s področja zdravja in zdravstva. Prikazane so ugotovitve raziskav od sredine devetdesetih let naprej, ki so potekale v okviru programa Slovensko javno mnenje. Poglavitini vidiki so vprašanje zdravstva kot vrednote, odnos ljudi do lastnega zdravja, zdravje v kontekstu življenjskega sloga, prehranske navade, športne in rekreacijske dejavnosti, različni socialni vidika zdravja in drugo.

Toš, N., et. all, Podobe o cerkvi in religiji (na Slovenskem v 90-ih)
Dokumenti SJM, FDV IDV, CJMMK, 1999 / broširano / 232 strani / ISBN 961-235-032-9
Cena: 12,52 EUR.

Knjiga je zbirka razprav skupine avtorjev (V. Potočnik, S. Flere, M. Smrke, S. Uhan, S. Dragoš, N. Toš) o cerkvi in religiji na Slovenskem: o religioznosti Slovencev v primerjavi z drugimi narodi, o katoliški cerkvi in kristjanih v zavesti Slovencev, o religioznosti in politiki, o religioznosti in družbeni stratifikaciji, o katolicizmu in klerikalizmu, o religijski različnosti Poljske in Slovenije in drugo.

Ivan Bernik, Dvojno odčaranje politike
1997 / št. strani: 155 / broširano / ISBN 86-80227-75-7 / Znanstvena knjižnica

Knjiga osvetljuje nekatere vidike nastajanja postsocialističnih družb. Ko analizira strukturo novih družb, se zlasti ukvarja s spreminjajočimi se funkcijami političnega sistema, pri analizi nosilcev družbenih sprememb pa največ pozornosti namenja vlogi intelektualcev. Precejšen del knjige se ukvarja s spreminjanjem slovenske družbe; podrobno je analizirano zlasti spreminjanje politične kulture v Sloveniji.

Samo Uhan, Prava in neprava mnenja
1996 / št. strani: 158 / broširano / ISBN 86-80227-86-2 / Znanstvena knjižnica

Avtor se ukvarja z novejšimi spoznanji v družboslovni metodologiji, ki se pojavljajo pod oznako »refleksivna metodologija«. V knjigi so predstavljeni pogledi na razumevanje okoliščin v katerih poteka družboslovno raziskovanje s poudarkom na raziskovanju javnega mnenja. Avtor analizira globalni in lokalni kontekst raziskovanja s posebnim poudarkom na analizi značilnosti standardizirane komunikacije

Brina Malnar, Zaznava družbene neenakosti
1996 / št. strani: 194 / broširano / ISBN 86-80227-54-4 / Znanstvena knjižnica

Monografija se na treh nivojih loteva problematike družbene neenakosti. Prvi del predstavlja pregled konceptov s področja družbene neenakosti, zlasti podrobno razliko med intervencionističnim in liberalnim modelom blaginje. V drugem delu se avtorica na teoretični ravni loteva dejavnikov, ki določajo posameznikov odnos do družbene neenakosti, pri čemer sta najpomembnejša interesni in normativni, torej položaj posameznika v strukturi neenakosti ter kulturne determinante družbenega prostora. Tretji del pa predstavlja empirično analizo stališč anketirancev do pojava neenakosti v 13 državah. S podatki pridobljenimi v okviru mednarodnega projekta ISSP, skuša avtorica pojasniti zvezo med blaginjskim modelom posamezne države ter prevladujočimi vrednotami njenih prebivalcev, kar bi pomenilo, da je kulturno okolje ena od determinant sistema blaginje.

Janez Štebe, Resnična in navidezna dejstva iz družboslovnih anket
1996 / št. strani: 276 / broširano / ISBN 86-80227-56-0 / Znanstvena knjižnica

Kaj knjiga je? Govori o praktičnih vidikih uporabe anketne metode v družboslovnih raziskavah. Kaj knjiga ni? Ni priročnik o tem, kako narediti anketo. Ocenjuje relevantnost postopka izdelave anketnih podatkov za raziskovanje družbenih fenomenov, npr. volitev. Ambicija knjige je ponuditi teorijo o anketi kot znanju o prepletanju ravni metode in ravni družbene resničnosti. Knjiga je zagovor anketne metode v post-pozitivistični perspektivi postopnega približevanja resničnosti.

Vlado Miheljak, Camera obscura psihologije
1995 / št. strani: 351 / broširano / ISBN 86-80227-02-1 / Znanstvena knjižnica

Avtor se ukvarja s temeljnim problemom psihologije kot znanosti, z vprašanjem o psihologiji kot paradigmatični znanosti in z odnosm med idejami paradigme, modela in teorije. V svojih razlagah in zeorijah se opira na teoretične prispevke Westmeyerja, Palerma, Groebena, Scheeleja in Witteja. Ukvarja se z dvema temeljnima konceptoma: psihologijo kot naravoslovno-empirično znanostjo in kot socialno znanostjo. Osvetljuje problem induktivizma in deduktivizma in druge probleme psihološke teorije.

Mitja Hafner Fink, Sociološka razsežja razpada Jugoslavije
1994 / št. strani: 221 / broširano / ISBN 86-80227-27-7 / Znanstvena knjižnica

Osrednji del knjige je empirična analiza socialne stratifikacije bivše Jugoslavije, ki sloni na podatkih, zbranih s projektom »Razredna struktura moderne jugoslovanske družbe«. Podatki so bili zbrani leta 1986 in 1987. Osnovno hipotetično vprašanje je bilo, ali gre za homogeno jugoslovansko družbo ali za različne družbe v okviru bivše Jugoslavije. S pomočjo primerjalne analize stratifikacijskih sistemov je ugotovil signifikantne razlike med severozahodnim in jugovzhodnim delom bivše Jugoslavije in odgovoril na vprašanje, ali se je bivša Jugoslavija uspela oblikovati kot integralen in zaokrožen socialni sistem.

Toš, N., et. all, Dozorevanje slovenske samozavesti
Dokumenti SJM, FDV IDV, CJMMK, 1995 / broširano / 176 strani / ISBN 86-80227-01-3
Razprodano.

Knjiga je plod novinarske spremljave projekta Slovensko javno mnenje. Vsebuje zapise okroglih miz in intervjujev ob raziskavah SJM v obdobju od leta 1986 do 1993. Udeleženci pogovorov so ugledni slovenski sociologi, začetniki programa Slovensko javno mnenje (P. Klinar, B. Markič, Z. Roter, Z. Mlinar, N. Toš idr.). Pogovori so potekali kot aktualni odzivi po opravljenih raziskavah in so zapisani v obliki, kot so bili prvotno objavljeni.

Toš, N., ured., Slovenski izziv II. Rezultati raziskav javnega mnenja 1992-1993
Dokumenti SJM, FDV IDV, CJMMK, 1994 / broširano / 313 strani / CIP NUK 316.653 (497:12)
Cena: 9,18 EUR.

Knjiga vključuje več monografij, ki predstavljajo sociološke preseke slovenske družbe na prehodu. Prikazi so pisani primerjalno z drugimi srednje- in vzhodnoevropskimi državami – v razmerah družbenega prehoda. Tematika monografij: medetnični odnosi, etnične identitete, vrednote v prehodu v nov sistem, primerjalne analize religioznosti in drugo.

Šubrt, J., Toš, N., edit, Crossroads of Transition
Charles University, Praga, 1995 / broširano / 232 strani / ISBN 80-85899-11-6
Razprodano.

Knjiga je zbirka monografij slovenskih in čeških sociologov o različnih vidikih tranzicijskih procesov na ÄŒeškem in v Sloveniji. Prikazana so prizadevanja v obeh družbenih okoljih za utemeljitev civilne družbe, za preprečevanje nacionalizma, ksenofobije, populizma itd.

Ivan Bernik, Dominacija in konsenz v socialistični družbi
1992 / št. strani: 150 / broširano / ISBN SI ID-29309952 / Znanstvena knjižnica

V središču knjige je vprašanje virov nestabilnosti in načinov zagotavljanja stabilnosti socialističnih družb. S tem knjiga osvetljuje tudi vzroke za razpad socialističnih družb in vlogo najpomembnejših družbenih akterjev v tem procesu. Ker je bila knjiga napisana še pred razpadom socialističnih sistemov, je za bralca/bralko posebej zanimivo vprašanje, v kolikšni meri so zgodovinski dogodki potrdili domneve, ki izhajajo iz avtorjevih analiz.

Toš, N., ured., Slovenski izziv - Rezultati raziskav javnega mnenja 1990-1991
Dokumenti SJM, FDV IDV, CJMMK, 1992 / broširano / 235 strani / CIP NUK 316.653(497.12): 32(497.12)
Cena: 5,84 EUR.

Zbornik socioloških in politoloških raziskav, ki vključuje prispevke priznanih slovenskih družboslovcev. Rezultati slovenskih empiričnih raziskav so prikazani v mednarodni primerjavi. Knjiga celovito zajema politično življenje v času osamosvajanje Slovenije.

Toš, N., ured., Ekološke sondaže. Iz raziskav Slovensko javno mnenje 1984-1992
Dokumenti SJM, FDV IDV, CJMMK, 1992 / broširano / 159 strani / CIP NUK 316.653(497.12): 504
Razprodano.

Pregled empiričnih raziskav z ekološko tematiko, obravnava razmerja med ekologijo in jedrsko energijo ter nakazovanjem socioloških vidikov izgradnje odlagališča nizko in srednjeaktivnih radioaktivnih odpadkov v Sloveniji

Toš, N., Klinar P., Markič B., Mlinar Z., Roter Z, Trampuž C., Slovenski utrip. Slovensko javno mnenje 1988-89.
FSPN, RI, Univerza v Ljubljani, 1989 / broširano / 383 strani
Razprodano.

Serija monografij na osnovi raziskav Slovensko javno mnenje v obdobju 1988-1989. Knjiga vključuje popolno dokumentacijo o raziskavah v tem času.

Toš, N., ed., Slovensko javno mnenje 1987. Pregled in primerjava rezultatov raziskav SJM 1968-SJM 1987.
Delavska enotnost Ljubljana, 1987 / broširano / 104 strani / ISBN 86-371-0038-4
Razprodano.

Poudarek je na rezultatih raziskave Slovensko javno mnenje 1987; podana je retrospektiva raziskovanja SJM od začetka projekta (1968). Prikaz zajema gospodarske in družbene razmere, ustavne spremembe in politični sistem, odnos do tehnike in energije, ekološka vprašanja, medetnične odnose, vrednote, vernost ter varnostne vidike.

Naročila za publikacije centra sprejema g. Ivi Kecman, CJMMK, na telefon.: 01/5805-105 oz. po faksu: 01/5805-104 in na elektronski naslov: ivana.kecman@fdv.uni-lj.si.